دستور موکتل

۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی هندوانه

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.
۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی هلو

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.
۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی میوه‌های قرمز

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.
۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی مانگو پشن فروت

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.
۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی لیموناد

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.
۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی سیتروس خیار

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.
۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی سیتروس پاپایا

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.
۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی سیب و کیوی

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.
۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی تونیک واتر

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.
۱ بهمن, ۱۳۹۹

نوشیدنی بر پایه آیسی مانکی پینا کولادا

به طور معمول در فصل‌های گرم مثل بهار یا تابستان، افراد سراغ نوشیدنی‌های خنک می‌روند و انتخابشان از لیوان نوشیدنی‌ها آنهایی‏ست که سردتر و تگری‌تر می‌باشد.